سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

اول

روزى بهلول دید هارون بناى عظیمِ مسجدى را در بغداد مى سازد،و براى سرکشى آمده است. صدازد اى هارون چکار مى کنى گفت : دارم خانه خدا بنا مى کنم ،بهلول گفت : خانه براى خداست؟!!!! گفت : بله؛ گفت : امر کن بالاى سر درش بنویسند مسجد بهلول .

گفت : احمق من پول مى دهم باسم تو باشد؟ گفت احمق! تو هستى یا من ؟! براى خودت خانه مى سازى اسم خدا رویش مى گذارى ؟!!!.